Copyright en disclaimer

Copyright
Al het materiaal op deze internetsite, waaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot) teksten, illustraties en het logo van Kikkeropfleurdoos, is het exclusieve eigendom van Marleen Reukema en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Slechts na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Kikkeropfleurdoos en Marleen Reukema, is overname van de verstrekte informatie toegestaan. Zonder bedoelde toestemming is het niet toegestaan de volledige inhoud of onderdelen van deze internetsite op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Marleen Reukema of Stichting Kikkeropfleurdoos, geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Marleen Reukema of Stichting Kikkeropfleurdoos is niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn c.q. kunnen zijn van de levering, werking of gebruik van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend.

Links naar internetsites van derden
De internetsite van Kikkeropfleurdoos bevat links naar andere internetsites. Die sites, alsmede de daarop verstrekte informatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van derden. Kikkeropfleurdoos, is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of het gebruik van bedoelde internetsites.

Disclaimer